Välkommen till Holms Byalag! Vi är en obunden intresseförening för alla Holmabor.
Syftet är att stärka samhörigheten och öka trivseln för alla invånare genom olika
aktiviteter. Byalaget tillvaratar också innevånarnas intressen genom att driva viktiga
frågor som trafiksäkerhet och att det ska finnas både förskola och skola i Holm.