Holms Byalag är en obunden intresseförening för alla Holmabor.Syftet är att stärka
samhörigheten och öka trivseln för alla invånare genom olika aktiviteter. Byalaget tillvaratar
också innevånarnas intressen genom att driva viktiga frågor som trafiksäkerhet och att det
ska finnas både förskola och skola i Holm.